Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).

REGULAMIN KONKURSU

„Konkurs”

§ 1 Informacje podstawowe

1. Organizatorem Konkursu „Konkurs” (zwanej dalej Konkursem) jest firma FIDELIUS Marcin Ratajczak, z siedzibą w Kretków 25, 63-210 Żerków, nr NIP: 617-203-65-18 (dalej: „Organizator”).

2. Konkurs przeprowadzony będzie na portalu Instagram, na profilu pod nazwą ekoteka_skladdobra. Konkurs będzie trwał od 28.06.2023 (od godziny publikacji posta konkursowego) do 12.07.2023 (do godziny 23:59).

3. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) jest osobą fizyczną, która:

a) Posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

b) Jest pełnoletnia.

c) Nie jest w żaden sposób osobowy, kapitałowy lub organizacyjny powiązana                z Organizatorem.

d) Zapoznała się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia,

e) Odpowiedziała na pytanie Konkursowe.

4. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w § 1 w podpunktach od a) do e) stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku późniejszego wykrycia tych okoliczności, w tym również po dniu wydania nagrody, prawo do dochodzenia jej zwrotu.

5. Konkurs organizowany jest na terytorium Polski.

6. FIDELIUS Marcin Ratajczak oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani też tworzony we współpracy z serwisem społecznościowym Facebook/Instagram. Serwis Facebook/Instagram nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane  z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a nie do portalu Facebook/Instagram. Organizator zobowiązuje się do zwolnienia portalu Facebook/Instagram z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko portalowi Facebook/Instagram roszczenie związane z niniejszym Konkursem.

7. Organizator w terminie 48 godzin od zgłoszenia udziału Uczestnika może usunąć zgłoszenie bez konieczności informowania o przyczynach odmowy, w szczególności w przypadku gdy zgłoszenie zostało dokonane z naruszeniem warunków Konkursu, określonych w niniejszym Regulaminie.

8. Poprzez uczestnictwo w Konkursie, Uczestnicy Konkursu akceptują treść i zobowiązują się do przestrzegania niniejszego Regulaminu Konkursu.

9. Udzielenie odpowiedzi na zadanie konkursowe pod postem jest równoznaczne z przystąpieniem do Konkursu na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

§ 2 Zasady Konkursu

1. Konkurs odbywa się na portalu Instagram: https://www.instagram.com/ekoteka_skladdobra

2. Uczestnik Konkursu wpisuje w postaci komentarza pod postem konkursowym odpowiedź na pytanie konkursowe (dalej: „Odpowiedź”).

3. W przypadku, gdy odpowiedź stanowi/zawiera fotografię z wizerunkiem osoby wówczas może zawierać wyłącznie wizerunek Uczestnika. FIDELIUS Marcin Ratajczak zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu zgłoszonego Uczestnika w przypadku, gdy przesłane zdjęcie może stanowić naruszenie praw osób trzecich, w szczególności prawa autorskiego lub prawa do wizerunku.

4. Treść pytania konkursowego: Jaki kosmetyk naturalny jako pierwszy wpadł w twoje ręce?

5. Uczestnik może zgłosić wyłącznie jeden komentarz w Konkursie. W przypadku zgłoszenia kolejnych komentarzy- będę one dyskwalifikowane.

6. Organizator zastrzega sobie prawo wyłączenia z Konkursu Uczestnika w przypadku uznania,      że jego działania nie są zgodne z warunkami Konkursu, a także w przypadku stwierdzenia,        że zgłoszone do Konkursu materiały zawierają treści naruszające prawo, dobra innych osób lub podmiotów, godzą w dobre obyczaje i zasady porządku publicznego.

7.   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w materiałach konkursowych            w szczególności w przypadku gdy treści te powodować będą roszczenia osób trzecich z uwagi na naruszenie ich dóbr i praw. W takich przypadkach odpowiedzialność spoczywać będzie w całości wyłącznie na Uczestnikach posługujących się takimi materiałami.

§ 3 Nagrody

1.  Nagrodami w Konkursie są: 3 wspaniałe produkty od marki Bioline: ałun kryształ, hydrolat różany, żel pod oczy:), zwane dalej: „Nagroda”, trafią do jednego zwycięzcy.

2.  Uczestnikom nie przysługuje żądanie wymiany nagród na nagrody pieniężne ani na nagrody innego rodzaju. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.

3.  Spośród Odpowiedzi zgłoszonych w Konkursie zostanie wyłoniony 1 Zwycięzca, którzy zostanie wybrany przez Nas i spełni warunki konkursu.

4. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane najpóźniej w dniu 15.07.2023 przez Organizatora za pośrednictwem oficjalnej strony: https://www.instagram.com/ekoteka_skladdobra/ wraz z informacją zawierającą profile Zwycięzców, którymi posłużyli się w trakcie zamieszczania komentarza konkursowego.

5.  Fundatorem nagród jest FIDELIUS Marcin Ratajczak, która zobowiązuje się do wysłania ich w ciągu 14 dniu od ogłoszenia wyników.

6.   Zwycięzca zobowiązany jest pod rygorem utraty prawa do Nagrody do wysłania w terminie 5 dni włącznie od daty ogłoszenia Zwycięzców oświadczenia w wiadomości prywatnej za pośrednictwem portalu społecznościowego, na którym organizowany jest Konkurs, w którym poda wszystkie poniższe dane: swoje imię i nazwisko oraz adres do doręczenia Nagrody. Wskazane powyżej dane zostaną wykorzystane przez Organizatora do wysyłki Nagrody.

7.  Nagroda zostanie wysłana paczkomatem na adres podany przez Zwycięzcę w oświadczeniu przesłanym do Organizatora w wiadomości prywatnej za pośrednictwem portalu społecznościowego, na którym organizowany jest Konkurs.

8. W przypadku nie przesłania kompletnych danych w terminie 5 dni od daty ogłoszenia Zwycięzców, Zwycięzca traci prawo do Nagrody.

§ 4 Odpowiedzialność

1. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez Organizatora nagrody w związku z prowadzeniem Konkursu. Organizator wykona jedną próbę doręczenia Nagrody do Zwycięzcy. Jeżeli próba doręczenia okaże się nieskuteczna z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora, w szczególności            w przypadku podania błędnego adresu przez Zwycięzcę lub nieodebrania przesyłki przez Zwycięzcę, Zwycięzca traci prawo do Nagrody.

§ 5 Dane Osobowe

 

1. Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie prowadzenia Konkursu jest                   FIDELIUS Marcin Ratajczak, z siedzibą w Kretków 25, 63-210 Żerków, nr NIP: 6172036518.

2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane na podstawie art. 5 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 UE (dalej: „RODO”), jako informacje niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, w związku z akceptacją Regulaminu Konkursu przez Uczestnika.

3. Dane osobowe Uczestnika Konkursu będą przetwarzane w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym w celu wyłonienia zwycięzców Konkursu i wydania Nagród.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie,  z zastrzeżeniem, że ich nie podanie, podanie niepełnych lub podanie chociażby częściowo nieprawdziwych bądź nieprawidłowych Danych Osobowych uniemożliwia udział w Konkursie lub będzie podstawą do odmowy wydania Nagrody.

§ 6 Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora najpóźniej        w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Konkursu. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym (o ile uczestnik nie wyrazi zgody na przesłanie powiadomienia jedynie drogą elektroniczną), w terminie 7 (siedmiu) dni. Jakiekolwiek inne zastrzeżenia, pytania, komentarze lub skargi dotyczące konkursu mogą być kierowane drogą elektroniczną na adres mailowy Organizatora: biuro@ekoteka.pl .

§ 7 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora, zostaje również udostępniony Uczestnikom za pośrednictwem strony: https://www.instagram.com/ekoteka_skladdobra/ .

2. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu Konkursu, przy czym zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Uczestników. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek               z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Organizatora oraz Uczestnika.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.06.2023 roku.